Provincie Vlaams-Brabant bewijst meerwaarde

woensdag, 10 december, 2014
Provincie Vlaams-Brabant bewijst meerwaarde

In de provincieraad van Vlaams-Brabant werd vandaag de bespreking gestart van de provinciale middelenbegroting.  CD&V-fractievoorzitter Chris Taes wees in zijn tussenkomst op de bestuurlijke meerwaarde van de provincie Vlaams-Brabant, ondanks de financiële drooglegging door de Vlaamse overheid.

“Omwille van een reeks éénzijdige beslissingen en voornemens van de Vlaamse overheid, is de context waarin het budget voor 2015 en de meerjarenplanning moesten worden opgesteld, fundamenteel gewijzigd,” aldus Taes.

“Voor 2015 kan de provincie niet meer rekenen op het Provinciefonds.  Dat was vorig jaar ook al sterk afgebouwd.  Recurrent moet ons bestuur daardoor jaarlijks 7 miljoen euro derven. 

Ook voor de regionale landschappen en de bosgroepen moest de deputatie in allerijl een oplossing zoeken, vermits de beloofde compensatie bij de uitvoering van de interne staatshervorming, waarmee een bedrag gemoeid is van 1,2 MIO euro, nog niet is gebeurd.  Daarom moest een noodscenario uit de hoed worden getoverd, waarbij de regionale landschappen en de bosgroepen voor 2015 over 80% van hun vroegere middelen kunnen beschikken.  CD&V heeft hierop sterk aangedrongen en we zijn blij dat de deputatie, ondanks de krappe financiële ruimte, hiervoor toch een voorlopige oplossing heeft gevonden. 

Voor de toekomst stellen we duidelijk: Pacta sunt servanda: akkoorden moeten worden gerespecteerd.  We verwachten dan ook dat de Vlaamse overheid deze positieve verevening alsnog doorvoert en op die manier de werking van de regionale landschappen en de bosgroepen op langere termijn veilig stelt.

Vanaf 2016 beschikt onze provincie over geen eigen inkomsten meer.  De provincie mag vanaf dan geen opcentiemen meer heffen, hoewel er steeds meer vragen rijzen of die zomaar kunnen worden afgeschaft.  In de plaats daarvan komt een dotatie.  De grootte van die dotatie en de criteria die zullen worden gebruikt om ze te verdelen over de verschillende provincies, zijn nog niet gekend.  Wat wel vaststaat, is dat Vlaams-Brabant de Vlaamse provincie is die het zuinigst werkt van alle vijf.  Wij zullen alvast niet aanvaarden dat  de Vlaams-Brabanders in de toekomst meer zullen moeten betalen aan de Vlaamse overheid voor minder provinciale dienstverlening. 

De substantiële inperking van de financiële middelen en de bevoegdheden van de provincie, vermindert voor de CD&V-fractie in geen enkele mate het belang dat wij hechten aan het provinciale beleidsniveau.  Wij zeggen in dat verband nà de verkiezingen van 2012 exact hetzelfde als ervoor.  De bestuurlijke opbouw van Vlaanderen berust op drie rechtstreeks door de bevolking verkozen bestuursniveaus: de Vlaamse deelstaat, de provincies en de gemeenten. Deze drie bestuursniveaus moeten volgens ons de kern van de bestuurlijke opbouw blijven uitmaken. Wij wensen geen creatie van nieuwe bestuurslagen die zich tussen de gemeenten en de provincies komen wringen. Een dergelijke evolutie zou de besluitvorming enkel ondoorzichtiger en ondemocratischer maken. Bovendien zou het in grote mate bijdragen tot een vergroting van de verrommeling op het tussenliggende bestuursniveau. De oefening rond de interne staatshervorming die de huidige minister-president in de vorige legislatuur opzette, had net de bedoeling om die verrommeling tegen te gaan.

De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (de ‘intercommunales’) spelen een belangrijke rol als verlengstuk in het lokale bestuur: zij maken een krachtiger gemeentelijk beleid mogelijk voor bepaalde uitdagingen (zoals streekontwikkeling, afvalverwerking, energievoorziening). Maar hun opdracht is wat ze is, nl. een verlengstuk van de gemeentelijke, lokale bevoegdheden. Hun taak is volgens ons niet om bovenlokaal beleid te voeren. De provincie is het enige bestuur dat rechtstreeks door de bevolking verkozen is en dat op de meest legitieme manier een coördinerende, bovenlokale rol zou moeten vervullen.  We zullen er naar streven om bij gesprekken over de uitwerking en de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord in verband met de hervorming van de provincies, de Vlaamse beleidsmakers tot voortschrijdend inzicht te brengen.

Wij zijn er geen voorstander van dat de provincies  zich  uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten terugtrekken. De wisselwerking met de andere vennoten is immers zeer nuttig.  Als we toch moeten uittreden, dan zal dat  voor die instanties ook gevoelige financiële consequenties meebrengen. Om dit ook budgettair zichtbaar te maken werd daarom 15 miljoen euro ingeschreven in de meerjarenplanning.

Op 1 januari 2017 is de overdracht van de persoonsgebonden materies van de provincie naar het Vlaams bestuursniveau gepland. Vanuit de CD&V-fractie zullen we op dat vlak de komende maanden en jaren helder en consequent blijven communiceren over de concrete gevolgen van de hervormingsplannen van de Vlaamse overheid.  Als het provinciebestuur verenigingen en organisaties in de sport-, cultuur- of sociale sector niet langer ondersteunt omdat de Vlaamse overheid ons die bevoegdheden ontneemt, zullen we duidelijk maken dat dit niet de keuze is van het provinciebestuur en dat deze verenigingen en organisaties dan maar moeten aankloppen bij de bevoegde Vlaamse beleidsmakers.  We zullen niet toelaten dat in de beeldvorming de provinciebesturen de schuld krijgen van verminderde dienstverlening waarvoor ze zelf helemaal niet verantwoordelijk zijn.  Wie dergelijke ingrijpende beleidskeuzes maakt, moet er de consequenties van dragen en moet vooral voorbereid zijn op het opvangen van de praktische gevolgen van die keuzes.  De overhaaste uitkanteling van “inburgering en diversiteit” naar een Vlaamse EVA toont aan dat er op dat vlak niet alleen verandering, maar vooral ook verbetering nodig is.

Als CD&V-fractie zullen we op een positieve en dynamische manier omgaan met de nieuwe rol die de provincies toegemeten wordt.  We zullen volop inspelen op de vele beleidsmogelijkheden op het vlak van de grondgebonden bevoegdheden en we zullen aantonen dat de provincie Vlaams-Brabant meer dan ooit een reële bestuurlijke meerwaarde biedt.

Wij willen, met beide voeten op de grond én in het werkveld, concreet invulling geven aan het principe van de subsidiariteit: we willen mensen, organisaties en besturen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geven om zélf initiatief te nemen waar dat mogelijk is en we willen hen ondersteunen en bijstaan waar dat nodig is. 

Als christendemocraten huldigen we het samenwerkingsmodel.  We zijn ervan overtuigd dat een samenleving niet vooruitgaat door mensen of groepen tegen elkaar op te zetten.   Dat leidt alleen maar tot wrok, blokkering en impasse.  Wij willen mensen en groepen samenbrengen, overleg voorrang geven op conflict, mensen in hun waardigheid respecteren en met elkaar in contact brengen, oplossingen zoeken in plaats van nieuwe problemen te creëren.  Ook op provinciaal niveau maakt dat een immens verschil, zoals blijkt uit de prioriteiten in de beheers- en beleidscyclus.

Politiek op mensenmaat is beleid voeren dat de kwaliteit van het leven (met individuele noden, wensen, grenzen, ambities en mogelijkheden) maximaal koppelt aan de kwaliteit van het samenleven (met toegankelijke en betaalbare collectieve voorzieningen, aangename leef- en woonkernen, ondersteuning voor wie tegenslag heeft, stimuleren van nieuwe initiatieven). Dat is voor ons de politieke inzet van de realiteit achter de cijfers en voor die accenten blijven we hard vechten.”

Chris Taes somde vervolgens nog een aantal specifieke beleidsinitiatieven op die de CD&V-fractie erg positief vindt.

In de beleidsdomeinen van gedeputeerde Tom Dehaene gaat het o.m. hierover:

-         In 2015 start de provincie Vlaams-Brabant met de bouw van een nieuwe sporthal op de PIVO-site, die overdag gebruikt zal worden voor de lessen en trainingen van de politieschool en het opleidingscentrum van de brandweer en ’s avonds door verschillende sportverenigingen uit de gemeente Asse.

-         Op het vlak van mobiliteit blijven we het STOP-principe als uitgangspunt nemen: eerst stappers, dan trappers, vervolgens openbaar vervoer en ten slotte personenvervoer.

-         De provincie zal gemeentebesturen ertoe aanzetten om werk te maken van een hedendaags trage wegennetwerk (met een budget van 108.000€ in 2015).

-         De verhoogde subsidies voor fietssnelwegen (tot 100%!) worden verder gepromoot. In 2015 is in totaal 5,7 miljoen € ingeschreven voor de fietssnelwegen. In de meerjarenplanning  wordt er zowel in 2018 als in 2019 nog een extra budget van telkens 1 miljoen € voorzien voor de fietssnelwegen.  Vanuit de CD&V-fractie vinden we dit uitermate positieve initiatieven en moedigen we gedeputeerde Tom Dehaene aan om deze timing strikt aan te houden.

-         Op het vlak van wonen zet de provincie Vlaams-Brabant de inspanningen verder om onze inwoners te ondersteunen om hun woning energiezuiniger te maken (met 900.000 euro voor premies), of aan te passen aan hun zorgnoden (betoelaagd met 1.500.000 euro). De renteloze leningen aan kansengroepen via de OCMW’s blijven behouden, maar het systeem wordt geëvalueerd, om meer mensen te kunnen bereiken.

-         Onze ondersteuning aan het lokale woonbeleid (met 600.000 euro subsidies voor IGS-projecten) en de Sociale Verhuurkantoren (met 500.000 euro subsidies voor renovatieploegen) houden we op peil.

-         Op het vlak van woningdelen (met 125.000 euro) en kleinschalig wonen (met 200.000 euro) kijken we uit naar de eerste realisaties in 2015.  De provincie blijft hier haar voortrekkersrol spelen. 

De beslissingen van de Vlaamse regering en de budgettaire omstandigheden dwingen ons tot het maken van scherpe en pijnlijke keuzes in het provinciale cultuurbeleid. We besparen vanaf 2015 nog eens 775.000 euro per jaar op het budget voor cultuur.

-         De werking rond onroerend erfgoed – een grondgebonden bevoegdheid – blijft behouden. De integratie van Monumentenwacht in de provinciale administratie is afgerond. Het totale budget voor de ondersteuning van openbare besturen bij het onderhoud van waardevolle gebouwen en Klein Historisch Erfgoed is 637.000 euro.

-         Wat het  Vlaams karakter betreft, zijn we zeer verheugd vast te stellen dat de nieuwe Vlaamse regering sterk wil inzetten op de rand rond Brussel. Binnen de negen maanden na de installatie van de nieuwe Vlaamse regering zal een overeenkomst worden ondertekend waarin de engagementen van het provinciale en het Vlaamse beleidsniveau staan opgesomd., o.a. met betrekking tot de werking van vzw “de Rand”.  CD&V wil blijven inzetten op de ondersteuning van goede lokale initiatieven die bijdragen aan het Vlaamse karakter van onze provincie, met bijzondere aandacht voor de faciliteitengemeenten.

-         Inzake internationalisering wil CD&V de provincie voluit inzetten op slimme specialisatie en op het aangaan van strategische allianties met zowel een territoriale als een thematische focus.  Slim specialiseren kan door vooral verder te werken aan datgene waarin onze regio al sterk staat: Dat zijn de technologieclusters Lifetech, Logistech, Cleantech en Createch, zonder daarbij de aan ICT- en nanotechnologie gerelateerde toepassingen uit te sluiten.

 Gedeputeerde Monique Swinnen zorgt voor dynamische en innoverende beleidsinitiatieven, met o.m.:

-         Vanaf 1 december 2014 onderhoudt de provincie 1.350 kilometer waterlopen. 450 kilometer waterlopen, die voorheen beheerd werden door de gemeenten, werden geherklasseerd van derde naar tweede categorie. Hiervoor is in 2015 extra budget van 1,6 miljoen euro voorzien. In totaal is 5 miljoen euro gebudgetteerd voor het onderhoud van alle ‘provinciale’ waterlopen.  We nemen hiermee flink wat zorgen uit handen van gemeentebesturen die op het aanbod zijn ingegaan.

-         Er wordt verder ingezet op de bestrijding van wateroverlast door de inrichting van overstromingsgebieden en het bouwen van wachtbekkens. In 2015 wordt bijna 1,8 mio euro voorzien.

-         Erosiebestrijding blijft bijzonder actueel. De provincie blijft erosiecoördinatoren inzetten en subsidies geven voor kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen.

-         CD&V ondersteunt ook in de provincie een leefbare land- en tuinbouw, die veilig voedsel produceert, bijdraagt aan een kwalitatieve en duurzame leefomgeving , economische ontwikkeling, uitstraling en identiteit van de regio. De 2 praktijkcentra in Herent en Pamel, staan in voor het landbouwonderzoek en ondersteunen de land- en tuinbouwer via voorlichting en advisering.

-         Nieuw is dat de provincie gestart is met de teelt van goudsbloem op haar proefveld in het Provinciaal Agrarisch Centrum in Herent. Deze oranje-gele bloem ziet er niet alleen prachtig uit, de mogelijke toepassingen als bio-gebaseerde grondstof zijn talrijk. Dat gaat van cosmetica, farmacie tot natuurlijke kleurstof en bio-gebaseerde verfverdunner. In ons Proefcentrum staat het onderzoek naar de opstart van een nieuwe keten op basis van de goudsbloem en de voorlichting naar landbouwers in de startblokken.

-         De land- en tuinbouwsector zelf wordt bij het provinciaal beleid betrokken in de Provinciale landbouwkamer, die in 2015 vernieuwd zal worden. Via het landbouwloket worden de gemeentebesturen geïnformeerd en versterkt in hun landbouwbeleid. In 2015 zijn weer projecten mogelijk die de omgevingskwaliteit van het platteland vergroten en starten de 2 Leadergebieden, Hageland+ en Pajottenland+, opnieuw op.

-          De provincie is overtuigd van het economisch potentieel van streekproducten. Daarom krijgt vzw Streekproducten Vlaams-Brabant een werkingssubsidie van ruim 200.000 euro.

-         Met het oog op de toekomstige taakstelling, focust de provincie op het vlak van het welzijnsbeleid op haar kerntaken: sociale kaart en sociale planning, netwerkvorming en impulsbeleid. 

Ondanks de achterstand van welzijnsvoorzieningen in Vlaams-Brabant in vergelijking met de rest van Vlaanderen, moesten toch enkele besparingsmaatregelen worden getroffen.

-         Er wordt gestart met ‘toerisme voor allen’, dat inzet op specifieke doelgroepen, zoals personen met een handicap, senioren, jongeren en gezinnen.  Voor CD&V is de toegankelijkheid van het toeristische aanbod voor iedereen een belangrijke doelstelling.

CD&V werkt hard voor de provincie.  En de provincie werkt hard voor u.